What's On 

วิดีโอ YouTube    ThaiEdResearch ศูนย์รวมข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นบนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ รวมถึงผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผลแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง นอกจากนั้น ThaiEdResearch ยังมีเป้าหมายเพื่อเป็นช่องทางการเผลแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้เข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในทางตรง เพื่อแก้ไขปัญหาหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้
เริ่มต้นการใช้งาน URL: http://www.thaiedresearch.org
 


 
  • บริการแนะนำรายชื่อหนังสือและวารสารใหม่
  • บริการสั่งซื้อหนังสือ
  • บริการ Book Express
  • บริการ Book Delivery
  • บริการขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
  • บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะสาขา
  • บริการสื่อโสตทัศน์(CD-Rom, DVD)


  
  
เกี่ยวกับสำนักงาน
  วิสัยทัศน์
    สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งเน้นการพัฒนาสู่สังคมแห่งปัญญา และการรู้เรียนรู้โดยเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สถาบันสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี อีกทั้งพัฒนาวิทยาลัย สู่ความเป็นสากลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
  พันธกิจ
    สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และการให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และสังคมได้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ และยกระดับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ทางด้านวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนา และความก้าวหน้าของประเทศต่อไป

  ปรัชญา
     เรามุ่งมั่นพัฒนา สู่ความเป็นเลิศทางด้านไอที


  

    
Recommended Book  
เรียนไม่เก่งแต่พิชิตข้อสอบอังกฤษได้สบาย
  
สำหรับน้องๆ ที่ไม่เก่งวิชาภาษาอังกฤษทั้งหลาย "

เขียนอนาคตคุณเอง
" โมเดล ALBR คืออะไร พบคำตอบของคำถามเหล่านี้ "

100 เคล็ดลับ ยกระดับความสำเร็จ
รวมเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จ "

http://www.b2s.co.th/products_detail.php?proid=34195&ptitle=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-3

คลุกฝุ่นกับงาน 3