วิสัยทัศน์
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งเน้นการพัฒนาสู่สังคมแห่งปัญญา และการรู้เรียนรู้โดยเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สถาบันสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี อีกทั้งพัฒนาวิทยาลัย สู่ความเป็นสากลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
  พันธกิจ
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และการให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และสังคมได้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ และยกระดับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ทางด้านวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนา และความก้าวหน้าของประเทศต่อไป

  ปรัชญา
เรามุ่งมั่นพัฒนา สู่ความเป็นเลิศทางด้านไอที