>>>....งานบริการของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยตาปี มีส่วนสำคัญที่ทำให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและชุมชน มาใช้ห้องสมุดมากขึ้นงานบริการเป็นงานที่ห้องสมุดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้ รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้ประโยชน์จากการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน การค้นคว้าวิจัยและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี


 

 
 • บริการวารสาร
 • บริการแนะนำวารสารใหม่
 • บริการบทความฉบับเต็ม
 • บริการหนังสือพิมพ์
 • กฤตภาคข่าวออนไลน์
 • บริการจุลสาร

 
 
 • บริการแนะนำรายชื่อหนังสือและวารสารใหม่
 • บริการสั่งซื้อหนังสือ
 • บริการ Book Express
 • บริการ Book Delivery
 • บริการขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
 • บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะสาขา
 • บริการสื่อโสตทัศน์(CD-Rom, DVD)
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
สิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศ
การสมัครสมาชิก ระยะเวลาการยืมและการส่งคืน